Διαβ/ση για “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Χάλκης

12 Μαΐου, 2023 10:59

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2