Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300 d3/m πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης»

7 Ιουλίου, 2023 14:25

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300 d3/m πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης»