Επιτροπές Δήμου

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος
Α’).

Μέλη Επιτροπής

Τακτικά Μέλη


Φραγκάκης Γ. Ευάγγελος (Πρόεδρος)
Σπυρίδης Ν. Διοσμάκης (Αντιπρόεδρος)
Βογιατζόγλου Φ. Αγγελική
Ρουσσάκης Σ. Βασίλειος
Φραγκάκης Χ. Δημήτριος
Σταματιάδης Α. Μιχαήλ
Χειμωνέττος Χ. Βασίλειος


Αναπληρωματικά Μέλη

Πατρού Μ. Γαρυφαλιά
Χειμωνέττος Σ. Ιωάννης
Φαναράκης Ι. Αντώνιος
Χρυσοβέργης Χ. Κιτράκης

Αρμοδιότητες

A. Αρμοδιότητες
Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. ( παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10 , όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση
προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.

δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου,
των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση
υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο
δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση
της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς
καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης
περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις
του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή
της.
θ)  Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της
σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε
εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης,
εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων
εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης,
δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της
εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες
μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι
οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων,
καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία
αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα
δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή
γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με
απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού
χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα
του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή
του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για:
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων,

ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12
του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου
της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του
ίδιου άρθρου.
ν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς
επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων
προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων του δήμου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. ( παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και
τροποποιήθηκε με την  περίπτ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 10 του N.4625/19 , με τις  περίπτ. γ’
και δ’ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19  και την παρ.4α του άρθρου 10 του
Ν.4674/20 και την παρ.2 του άρθρου 117 του Ν.4674/2020)

Για τις περιπτώσεις ιζ’, ιη’, ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται
ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό
Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της
περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου. ( παρ.2 άρθρο 72 Ν.3852/10 , όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τροποποιήθηκε από την παρ.
3 του άρθρου 10 του Ν.4674/20) 
Από 01.09.2019, η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται
ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την
οικονομική επιτροπή, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου. ( παρ.5 άρθρο 82
Ν.3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του Ν.4555/18)
Από 31.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4625/19) η αρμοδιότητα εξειδίκευσης
πιστώσεων, όπου απαιτείται, ασκείται από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού
Συμβουλίου.  ( περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου
14 του Ν.4625/19)
Δείτε εδώ άρθρο της ΔήμοςΝΕΤ με συγκριτικό πίνακα του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ως ίσχυε
πριν και μετά την τροποποίηση από το Ν.4623/19.
Από 11.03.2020 (ημερ. δημοσ. Ν.4674/20) η αρμοδιότητα έγκρισης αποφάσεων διοικητικών
συμβουλίων ΔΕΥΑ σχετικά με οικονομικά θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των
άρθρων 11(Ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και
αποχετεύσεως), 25 (τιμολόγια) και 26(διαφοροποίηση τελών) του ν. 1069/1980 (Α΄ 191)
μεταφέρεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή. ( παρ.5 άρθρο 11
Ν.4674/20 )

Β. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου

Από 1.9.2019 (όπως προκύπτει από το άρθρο 92 του Ν.4555/18) αντικαθίσταται η παρ.6 του
άρθρου 65 του Ν.3852/10 από το άρθρο 72 του Ν.4555/18 και παρέχεται η

δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική
επιτροπή. 
Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων,
ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με τον
Ν.4623/19 έχουν μεταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής,
εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή ή η
επιτροπή ποιότητας ζωής. (παρ.18 άρθρο 5 Ν.4623/19)


Γ. Παραπομπή θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας
της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από
την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. ( παρ.3 άρθρο 72 Ν.3852/10 , όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή:
-αναζητεί εκθέσεις και μέσα προβολής της γαστρονομίας, της παράδοσης και του
τουρισμού του νησιού της Χάλκης
-ενημερώνει αρμόδιους συλλόγους για τον τρόπο συμμετοχής, τα κριτήρια και τα
οφέλη της τοπικής κοινότητας
-πληροφορεί τον Δήμο και την κοινότητα για τη δυνατότητα συμπερίληψης σε
τουριστικά μέσα π.χ. τουριστικούς οδηγούς
-οργανώνει ενέργειες προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων και ενεργής παρουσίας
σε εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου
-λαμβάνει αποφάσεις και συγκαλεί συνεδριάσεις για την άμεση ενημέρωση και
προγραμματισμό δράσεων.

Ο Δήμος μας