Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χάλκης, ορίζονται με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με αρμοδιότητες ως εξής:

  • Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που εποπτεύουν.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον τομέα ευθύνης τους.
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των υποδομών στον τομέα ευθύνης τους.
  • Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα ευθύνης τους.
  • Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών.

Ρουσσάκης Βασίλειος του  Σπυρίδωνος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οικονομικής και Τοπικής Ανάπτυξης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2246 3 60213

Βογιατζόγλου Αγγελική  του Φίλιππου 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2246 3 60210

Σπυρίδης Διοσμάκης   του Νικήτα 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας και Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Τηλεφωνο Επικοινωνιας: +30 2246 3 60218

Ο Δήμος μας