Διακηρύξεις - Προκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης ύδατος, διασφάλισης ποιότητας και επιτήρησης καταναλώσεων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Χάλκης
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης ύδατος, διασφάλισης ποιότητας και επιτήρησης καταναλώσεων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Χάλκης.
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300 d3/m πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης»
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 300 d3/m πόσιμου νερού στο Δήμο Χάλκης»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»
Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως του Δήμου Χάλκης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ, έως την 05/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών»
Ο Δήμαρχος Χάλκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών»,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ”
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ(ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσίας Μίσθωσης και Μεταφοράς Απορριμματοκιβωτίων Δήμου Χάλκης»
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
  • Kατηγορίες