Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (2)

20 Ιουνίου, 2024 11:24

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριών (03) ατόμων, ήτοι:
Α. Δύο (02) ατόμων υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,
Ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την πυροπροστασία του Δήμου
Χάλκης, σύμφωνα με την με αριθμ. 46/2024 (ΑΔΑ: 6ΘΩΨΩΗΣ-ΨΙΙ) απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής του Δήμου Χάλκης Β. Έναν (01) ναυαγοσώστη προς αντιμετώπιση αναγκών
ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Χάλκης διότι δεν καλύφθηκε
η θέση στην υπ΄αρ.1804/27-05-2024 Ανακοίνωση με ΑΔΑ:92ΙΥΩΗΣ-ΩΧΟ