ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών»

6 Απριλίου, 2023 13:59

Ο Δήμαρχος Χάλκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών»,