ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»

21 Ιουνίου, 2023 9:14

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως του Δήμου Χάλκης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών».