Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης ύδατος, διασφάλισης ποιότητας και επιτήρησης καταναλώσεων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Χάλκης

8 Αυγούστου, 2023 12:57

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης ύδατος, διασφάλισης ποιότητας και επιτήρησης καταναλώσεων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Χάλκης.